Auto moto

Problémy s převodem vozidla při jeho prodeji

Při prodeji či koupi motorového vozidla je důležité nejen dávat pozor na podmínky stanovené v kupní smlouvě. Zákon č. 56/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, stanovuje další podmínky, které musí splnit prodávající i kupující. Nejdůležitější podmínkou je podání žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v Centrálním registru vozidel.
 podepsaná dohoda

Žádost o zápis změny vlastníka vozidla

V § 8 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsou stanoveny podmínky pro zápis změny vlastníka vozidla v Centrálním registru vozidel. Zápis změny vlastníka silničního vozidla provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla (je-li odlišný od dosavadního či nového vlastníka).
 červené audi
Jedná se tedy o společnou povinnost kupujícího i prodávajícího. Zákon stanovuje možnost, že žádost o zápis změny vlastníka vozidla může podat i jiná osoba, nebo jedna z kupních stran, a to na základě ověřené plné moci. Pokud však prodávající nebo kupující této možnosti využije a udělí plnou moc k podání žádosti jiné osobě, nezbavuje se tím povinnosti dané zákonem.
 
Lhůta pro podání žádosti o změnu vlastníka silničního vozidla je do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. Pokud tedy jako prodávající čí kupující udělíte jiné osobě plnou moc, aby za Vás vyřídila zápis změny vlastníka vozidla, je vhodné si před uplynutím této lhůty v registru vozidel ověřit, zda byla změna vlastníka provedena.
 

Problémy se zápisem změny vlastníka vozidla

Pokud dosavadní či nový vlastník vozidla neposkytnou potřebnou součinnosti k podání společné žádosti o zápis změny vlastníka vozidla silničního vozidla v registru do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva, může podat žádost pouze jedna z kupních stran (prodávající či kupující) a povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností je provést zápis změny vlastníka vozidla, pokud jsou k žádosti doloženy všechny potřebné dokumenty. Pokud takovouto žádost podává prodávající, obvykle je největším problémem doložit evidenční kontrolu vozidla. Pokud však ani na výzvu správního orgánu nejsou doloženy všechny přílohy k žádosti, nelze zápis změny vlastníka provést.
 

Přestupek spojený s nepodáním žádosti o zápis změny vlastníka vozidla

Není-li splněna povinnost podání žádosti o zápis změny vlastníka v registru vozidel, jedná se o přestupek, za který jsou odpovědní jak prodávající, tak kupující. Jedná se o závažný přestupek, za který může být udělena pokuta až do výše 50.000 Kč. Kromě toho se na vlastníka a provozovatele silničního vozidla mohou vztahovat i další povinnosti, za které hrozí postih. Jedná se například o pojištění vozidla, nemožnost identifikace řidiče vozidla, který spáchal přestupek s vozidlem apod. Je tedy důležité vždy zajistit zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel.